(ข่าวที่14/2560)มิติใหม่ 126 ปี วศ. / ก.วิทย์ ปรับโครงสร้างรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

มิติใหม่ 126 ปี วศ. / ก.วิทย์ ปรับโครงสร้างรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

          วันที่ 30 มกราคม 2560 / ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี 2560  ในวาระครบรอบ 126 ปี แห่งการให้บริการทางด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ที่มุ่งมั่นสร้างคุณภาพงานวิทยาศาสตร์ อย่างต่อเนื่องตอบสนองนโยบายรัฐบาล นโยบาย วท. เป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

         ดร.สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 126 ปี ของการให้บริการงานวิทยาศาสตร์ ที่กำเนิดขึ้นจากหน่วยงานเล็กๆ ในกระทรวงเกษตราธิการ เมื่อปี พ.ศ.2434  ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้มีการพัฒนางานหลายด้าน และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและภารกิจที่หลากหลายเพิ่มขึ้น โดยผลักดันงานวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น มุ่งให้ความสำคัญการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ทดสอบครอบคลุมตามมาตรฐานรองรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาห้องปฏิบัติการ การพัฒนาการทดสอบความชำนาญ การพัฒนาสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพัฒนาแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้าน วทน. รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคการผลิต ชุมชน อันจะนำไปสู่ความสามารถการแข่งขัน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

          อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังกล่าวอีกด้วยว่า ตัวอย่างผลงานสำคัญกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความสำคัญกับ ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ซึ่งเป็นแกนหลักของระบบเศรษฐกิจไทย หาก OTOP และ SMEs ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม SMEs จะเติบโต แข็งแรง และสามารถแข่งขันกับองค์กรธุรกิจได้ และยังมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นวิสาหกิจหรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคตได้  กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ผลักดันงานสำคัญ ได้แก่การพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร มุ่งเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทั้งการร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้วยเครื่องมือขั้นสูง การยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้การรับรองตามมาตรฐาน อย./มผช. การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม S-Curve มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมสู่ยุค Thailand 4.0 ประกอบด้วย วัสดุไฟเบอร์คอมโพสิท นาโนคอมโพสิท และ เซรามิกสมัยใหม่

          ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังมุ่งมั่นพัฒนางานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการ ปี 2559 นี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการจัดอันดับ10 TEN  ITA การประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐส่วนราชการในระดับกรมจากทั้งหมด 148 กรม  และรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC จากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ที่สำคัญกรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อที่จะเป็นการขยายขอบเขตของการให้บริการ และถ่ายทอด ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่ทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าที่ทั่วถึง เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน ให้กับกลุ่มเป้าหมายในทุก ๆ ด้าน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพข่าว  สุกฤต  แก้วบุญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE