(ข่าวที่143/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่สระแก้ว แก้ปัญหาพัฒนาการผลิต ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน

 

วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่สระแก้ว แก้ปัญหาพัฒนาการผลิต

ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน

 

 

 

         

             23 ธันวาคม 2559 - ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” และงาน OTOP สัญจร โดยมี ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวรายงานการจัดงาน และนาย กล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 250 คน ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

             ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือคูปองวิทย์เพื่อโอทอปเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ OTOP ทำให้สินค้า OTOP ได้รับการพัฒนา และยกระดับมาตรฐาน ทั้งในประเทศ และระดับสากล

           ในปี 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการโครงการคูปองวิทย์ เพื่อ OTOP ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 239 ราย และได้ร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานอีก 37 แห่ง เพื่อร่วมกันดำเนินการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามแนวทางประชารัฐเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความพร้อมในด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านอาหาร เทคโนโลยีด้านสมุนไพร เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ และเทคโนโลยีวัสดุ มุ่งเน้นคุณภาพและสอดคล้องตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง ในการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายแบบครบวงจรของชุมชน ที่มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ

           นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาฯ ยังได้มีจัดนิทรรศการแสดงให้เห็นภาพรวมการสนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รวมถึงสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการ OTOP จะได้มีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการนำสินค้าร่วมจัดจำหน่ายภายในงานด้วย

.......................................................................................

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www. Facebook/DSSTHAISCIENCE