(ข่าวที่123/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับคณะครู และนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับคณะครู

และนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน

 

 

 

        10 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางรัชดา เหมปฐวี  เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี จำนวน  116 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ควบคุมผลิตภัณฑ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อมจริงและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในรายวิชาที่ศึกษาต่อไป ณ ห้องห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

        ดร.สุทธิเวชฯ ประธานกล่าวต้อนรับ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือว่าเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญในงานด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญ กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาล ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานที่ ส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะด้านการแข่งขันได้ในระดับสากล สอดคล้องต่อทิศทางนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี ประกอบด้วย ด้านพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความตระหนักให้แก่เยาวชน รวมถึงทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่หน่วยงานมีส่วนส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีศักยภาพและโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต

         ทั้งนี้กิจกรรมในการศึกษาดูงานทั้งหมด ประกอบด้วย การชมวีดีทัศน์เผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมลงนามถวายความอาลัย เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการรับชมวีดิทัศน์ภาพรวมกรมวิทยาศสาสตร์บริการ การบรรยายการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ พร้อมแนะแนวทางการศึกษาเส้นทางนักวิทยาศาสตร์ โดย ดร. สมบัติ คงวิทยา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งการเปิดห้องปฏิบัติการให้ศึกษาดูงาน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ที่ให้ความรู้ด้านการผลิตและแปรรูปอาหาร การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยพัฒนาด้านอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์  ห้องปฏิบัติการด้านเซรามิก ที่ให้ความรู้กระบวนการขั้นตอนการทำเซรามิกตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การปั้น การขึ้นรูป และการตกแต่งลวดลาย  ห้องปฏิบัติการด้านสารอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์บริโภค ได้สัมผัสวิธีการทดสอบ เครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์สารอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์บริโภค  ด้านเครื่องมือวัดได้เรียนรู้เครื่องมือวัดและความสำคัญการสอบเทียบเครื่องมือ ด้านทดสอบหาปริมาณโปรตีนในอาหารและเครื่องดื่มด้วยวิธีเจลดาหล์ (KJELDAHL METHOD) ด้านทดสอบความปลอดภัยและการเลือกใช้วัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติก และสุดท้ายเป็นการให้ความรู้การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วตรงตามความต้องการ

-------------------------------------------------------------------------------------

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.