(ข่าวที่76/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

 

 

          15 กรกฎาคม 2559 นางรัชดา เหมปฐวี รักษาการเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ และควบคุมผลิตภัณฑ์ ของสำนักเทคโนโลยีชุมชน โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม โครงการเคมี โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน และสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อมจริง ภายใต้โครงการ พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

---------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE