(ข่าวที่ 75/2559) วศ. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน ศิลปาชีพของไทย

 

 

วศ. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แม่ของแผ่นดิน ศิลปาชีพของไทย

 

  

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน    ศิลปาชีพของไทย ซึ่งงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 – 26 สิงหาคม 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยภายในงานมีการนำผลิตภัณฑ์  เซรามิกจากศูนย์ศิลปาชีพฯ 7 แห่ง มาจัดแสดง จำหน่าย และเผยแพร่ผลงานของโครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ    ณ ห้องโถง อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านบุคลากร และองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเซรามิก จึงส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของโครงการพระราชดำริ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและประเทศชาติ ด้วยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ เครื่องมือ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต และยังฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตเซรามิก ให้แก่อาจาร์ยและสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพฯ ต่างๆ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี

 

 

ข่าว / ภาพ: ทิพาพร ภูมิปกรณ์ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE