(ข่าวที่74/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการ

ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

          9 กรกฎาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่มุ่งให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกกำหนด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกพิจารณารับรองมาตรฐานต่อไป ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE