(ข่าวที่ 70/2559) วศ. จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 196 เรื่องการลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromPay) ด้วย Any ID

วศ. จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 196

เรื่องการลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromPay) ด้วย Any ID

 

 

         เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 196 เรื่อง การลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromPay) ด้วย Any ID โดยเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการการลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromPay) ด้วย Any ID เพื่อเป็นทางเลือกในการให้บริการรับ-โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่ โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ เลขประจำตัวประชาชน ทำให้การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ มีความสะดวกและปลอดภัย โดยจะให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร คือ Mobile Banking, Internet Banking และ ตู้ ATM ทั้งนี้ การให้บริการพร้อมเพย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชาระเงินของประเทศไทย พร้อมเพย์เป็นบริการทางเลือกให้ประชาชน โดยทุกคนไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียน แต่ผู้ที่มีการโอนเงินรับเงินบ่อย ๆ ควรมาลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์ เพราะจะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมาก

 

 

ข่าว / ภาพ: ทิพาพร ภูมิปกรณ์ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE