(ข่าวที่57/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ เนคเทค ยกระดับห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ เนคเทค ยกระดับห้องปฏิบัติการ

ส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

 

 

          4 กรกฎาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)  กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  ลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  และนายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค เป็นผู้แทนลงนาม  พร้อมประชุมนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17065  ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

         นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีฯ กล่าวว่า ความร่วมมือ วศ. กับ เนคเทค ครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้  รวมทั้งยังช่วยส่งผลต่อเนื่องให้ประชาชนได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย  โดยการบูรณาการร่วมกันจัดทำระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการ วศ. ให้เป็นหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานข้อกำหนด มอก. 17065  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับรองคุณภาพสินค้าในประเทศไทยให้ได้หลากหลายมากขึ้น นับเป็นการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้สินค้าไม่มีคุณภาพ  สำหรับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเดินหน้านำระบบคุณภาพที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการรับรองคุณภาพสินค้าสำหรับผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น  

          นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่า นับเป็นโอกาสสำคัญที่ 2 หน่วยงาน คือ  เนคเทค ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และการรับรองผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กับ วศ. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จะได้ผลักดัน ให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นรูปธรรม  และส่งผลให้ประชาชนได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีความต่อเนื่องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จำเป็นต้องมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน  โดยเนคเทคมีความพร้อมให้ความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

          ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ถือว่าเป็นการนำความรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งร่วมผลักดันให้มีหน่วยรับรอง  คุณภาพสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17065 เพื่อให้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE