(ข่าวที่ 53/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

 

  

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการ ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการรับรองฯ จำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ และร่วมแสดงความยินดีให้แก่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ได้แก่  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ปทุมธานี  สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์  ห้องปฏิบัติการทดสอบ  บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานพระประแดงและห้องปฏิบัติการ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานอาหารสัตว์ (สิงห์บุรี) ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ