(ข่าวที่ 51/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการ ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการ

ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 

   

          เมื่อวันที่ 6-7 และ 20-21 มิถุนายน 2559 นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รุ่นที่1 และ 2 เข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน เพื่อเป็นการเสริมทักษะให้นักศึกษา เกี่ยวกับวิชาชีวเคมี และจุลชีววิทยาของอาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาข้อมูลให้ตรงกับเนื้อหารายวิชาที่เรียนของนักศึกษา