(ข่าวที่ 41/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการลดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจก”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง เทคโนโลยีการลดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

     

(12 พฤษภาคม 2559) ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการลดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 โดยมี ดร.เทพีวรรณ  จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี มีจำนวนบริษัทที่ส่งบุคลากรมาเข้าร่วมทั้งสิ้น 18 บริษัท และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนามากมาย ณ ห้องประชุมวิทยวิถี อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  กล่าวว่า  กรมวิทยาศาสตร์บริการ เล็งเห็นความสำคัญของอุตสหกรรมแก้วและกระจก จึงได้จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว ภายใต้โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ทำหน้าที่ให้บริการด้านวิชาการแก่ผู้ประกอบด้านแก้ว โดยให้บริการด้านวิเคราะห์ทดสอบการวิจัยพัฒนา การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางวิชาการโดยมีความร่วมมือ The INSTITUE OF MINERAL ENGINEERING RWTH AACHEN UNIVERSITY ในการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม

                อุตสาหกรรมแก้วและกระจกเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานในกระบวนการผลิตจำนวนมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่น เพราะต้องใช้อุณหภูมิสูงในการหลอมแก้วตลอด 24 ชั่วโมง โดยต้นทุนด้านพลังงานคิดเป็นร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด การลดต้นทุนด้านพลังงานจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมแก้วและกระจก ที่ผ่านมาของศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วให้ความสำคัญกับงานการลดพลังงานในกระบวนการหลอมแก้ว เนื่องจากพลังงานที่ใช้หลอมแก้วคิดเป็นร้อยละ 80 ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดในกระบวนการการผลิต โดยทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำเนินการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดความรู้ด้านการคำนวณ ประสิทธิภาพพลังงานของเตาหลอมแก้วให้กับบุคคลในอุตสาหกรรมแก้วและกระจกมาอย่างต่อเนื่อง

                การจัดสัมมนาในครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เชิญ Dr. Oscar Verheilen ผู้เชี่ยวชาญด้านเตาหลอมแก้วและตรวจวัดพลังงานจากสถานบัน  Celsian Solar and Glass ประเทศเนเธอร์แลนด์ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “เทคโนโลยีการลดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจก” ให้กับบุคคลในอุตสาหกรรมแก้วและกระจกของประเทศไทย โดยมีความประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงแนวทางการลดพลังงานกระบวนการการผลิตแก้ว และมีโอกาสในการซักถามปัญหาด้านพลังงานของโรงงานในเชิงลึก ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้และข้อเสนอแนะนำไปปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดการลดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมแก้วและกระจกของไทยต่อไป