(ข่าวที่40/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ วท.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ วท.

 

  

          3 พฤษภาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ วท. กิจกรรมวิเทศสัญจร ครั้งที่ 3 เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ ของ วท.รับทราบบทบาทการดำเนินงานด้านต่างประเทศของ วศ. ทั้งในกรอบอาเซียน และภูมิภาคอื่นๆ เพื่อจะนำไปสู่การทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน ทั้งในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็น และการเสวนาร่วมกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน ประกอบด้วยผู้แทนจาก วศ. และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด วท. ณ ห้องประชุมอัครเมธี อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริกา