(ข่าวที่326/2565)วศ.อว. สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

A3 1 A3 2

A3 4 A3 3

 

      เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ความร่วมมือกับกรมป่าไม้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และร่วมปลูกต้นไม้พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากร วศ. ณ บริเวณกรมวิทยาศาสตร์บริการ
      วศ.อว. เล็งเห็นความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากร วศ. เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน นอกจากนั้นยังเสริมสร้างความสามัคคี ในการรักษาความสะอาดร่วมกันภายใต้กิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD