โครงการประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค”

 

โครงการประชุมประชาพิจารณ์

เรื่อง “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองความสามารถบุคลากร

สาขาการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ (The Berkeley) ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

. หลักการและเหตุผล

          สืบเนื่องจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ได้พัฒนาระบบรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)  เพื่อรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้เปิดการรับรองสาขาแรก  “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” โดยให้การรับรองความสามารถบุคลากรในสาขาดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับการรับรองระบบงานการเป็นหน่วยรับรองบุคลากรเป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทย จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เรียบร้อย แล้ว นั้น วศ. ได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยมีนโยบายในการพัฒนาสาขาใหม่ คือ “การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค” เนื่องจากได้พิจารณาจากผลสำรวจด้านการพัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค ซึ่งปัจจัยสำคัญคือ สมรรถนะหรือความสามารถของบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคที่ต้องมีความรู้ความสามารถอย่างถ่องแท้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตของผู้บริโภค ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค ของระบบการดำเนินงานรับรองบุคลากรของ วศ. ได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค แล้วเสร็จ และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานการเป็นหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ต้องนำไปผ่านขั้นตอนการประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำมาใช้ในการรับรองบุคลากร มีความโปร่งใส เป็นธรรม และยอมรับจากทุกภาคส่วน

ในการนี้ วศ. โดย พศ. จึงได้จัดทำโครงการประชุมประชาพิจารณ์ “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค” เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองฯ ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและต่อประเทศชาติ เพื่อให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพมีความสามารถในอาชีพ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานเป็นหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ของ พศ. ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค         

          ๒.๒ เพื่อให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค มีความโปร่งใส เป็นที่ยอมรับ มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน ในการนำมาใช้ในการรับรองความสามารถบุคลากรและสอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

          ๒.๓ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองความสามารถบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในชีวิตของผู้บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเป็นการเผยแพร่งานรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทำให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองบุคลากร และทำให้เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้ได้รับการรับรอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสสร้างความก้าวหน้าในอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการยอมรับร่วมในระดับสากลต่อไปในอนาคต

. ผู้เข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์

          ๓.๑  บุคลากรที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการรับรองบุคลากร รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค

          ๓.๒  บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความสามารถบุคลากรทั้งจากภาครัฐและอุตสาหกรรม

          ๓.๓  บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สนใจการรับรองความสามารถบุคลากรทั้งจากภาครัฐและอุตสาหกรรม

          ๓.๔  บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคลากร

๔. รายละเอียดการประชุมประชาพิจารณ์

๔.๑ การดำเนินงานการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

๔.๒  การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค

. วิธีการ

ประชุมประชาพิจารณ์แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

. ระยะเวลา

๑ วัน

๗. สถานที่

          ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ (The Berkeley) ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

๙. จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์

๑๙๐ คน

๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (ดร. จันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์)

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

          นางชุติมา   วิไลพันธ์

          นางสาวนพเก้า  เอกอุ่น

          นางสาววรรณาทิพย์   เติมมหาวงษ์

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ | ดาวน์โหลดแบบตอบรับ [Word] [PDF]

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ

โครงการประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองความสามารถบุคลากร

สาขาการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ (The Berkeley) ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เวลา

เรื่อง

ผู้ดำเนินงาน

๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น.

- กล่าวรายงาน

- กล่าวเปิดการประชาพิจารณ์

-ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานสากล”

- ดร. สุทธิเวช   ต.แสงจันทร์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

- รองศาสตราจารย์ สรนิต  ศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- รองศาสตราจารย์ สรนิต  ศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๐.๑๕ - ๑๐.๔๕ น.

การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ดร. จันทร์เพ็ญ   เมฆาอภิรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพ

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

๑๐.๔๕ - ๑๒.๒๐ น.

อภิปรายหัวข้อ “เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค” ในประเด็น

-          งานหลักและการปฏิบัติงานกับความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของสาขาการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค

-          คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอการรับรอง

-          วิธีการประเมินความสามารถ

- ดร. จันทร์เพ็ญ   เมฆาอภิรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพ

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

๑๒.๒๐ - ๑๓.๒๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๒๐ - ๑๔.๓๐ น.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองความสามารถบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

หมายเหตุ         พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

  

ดาวน์โหลดกำหนดการ | ดาวน์โหลดแบบตอบรับ [Word] [PDF]

 

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ