แนวทางการปฏิบัติงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคู่มือ WFH

 


คู่มือสำหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ของเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ