ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

กฏ ระเบียบ ด้านจริยธรรม

กฏ ระเบียบ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

1. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์บริการ ว่าด้วยการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2548 (ดูรายละเอียด)

2. ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ (ดูรายละเอียด)

3. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 (ดูรายละเอียด)

4. สรุปหลักเกณฑ์ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) (ดูรายละเอียด)

5. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 (ดูรายละเอียด)

6. ข้อบังคับกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2552 (ดูรายละเอียด)

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดูรายละเอียด)

2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดูรายละเอียด)

 

ช่องทางการร้องเรียนของ วศ.

 

complaint

 

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th