โครงสร้างกอง : กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

1. กลุ่มอำนวยการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อก.สท.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรม แผนปฏิบัติการคลังข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็น
 • ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล เพื่อการจัดทำคลังข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
 • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
  ของกรม
 • บูรณาการเครือข่ายภายใต้ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเครือข่าย เพื่อการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ปฏิบัติงานธุรการด้านสารบรรณ บุคลากร พัสดุ การเงินงบประมาณ ภายในกองและประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกกอง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สว.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จัดทำแผนให้สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ประเทศ และความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • จัดการทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากล
 • จัดทำดรรชนีและสาระสังเขปวิชาการในสาขาที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หน่วยงานและประเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และอุตสาหกรรมของประเทศ
 • อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศเชิงกายภาพ เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน แข็งแรง สมบูรณ์ มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มสารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (สส.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 • จัดทำสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • บริการสารสนเทศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา การผลิต การแก้ไขปัญหา วิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม
 • ส่งเสริมการใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษา
  การผลิต การแก้ไขปัญหา การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม
 • จัดให้มีการบริการห้องสมุด โดยเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง สนับสนุนด้านวิเคราะห์ทดสอบ การศึกษาค้นคว้า การวิจัยพัฒนาวิชาการ และการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม
 • ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มพัฒนาคลังข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (พค.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • จัดทำและพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ และทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • พัฒนาและบริหารจัดการคลังความรู้ดิจิทัลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบค้น อ้างอิงและนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Digital Exchange) เพื่อบูรณาการข้อมูลลด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบงานสำหรับการสร้าง การจัดการเนื้อหา จัดการการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์/วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book/e-Journal) และรวบรวมทรัพยากร สารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถบริการสืบค้นแบบออนไลน์ผ่านระบบ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการและสนับสนุนงานของกรม รวมทั้งเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจและกำหนดนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาองค์กร
 • พัฒนา และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
 • พัฒนาแพลตฟอร์มบริการคลังข้อมูล (Service Platform) เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือการบริการรูปแบบใหม่
 • บริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารของกรม
 • ตรวจสอบ ประเมินผลและควบคุมคุณภาพการดำเนินงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)

หน่วยงานในสังกัด