โครงสร้างกอง : กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

1. กลุ่มอำนวยการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (อก.พศ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และวิจัย ข้อมูลสำหรับสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศ
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และตอบสนองความจำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้าน New-skill, Re-skill และ Up-skill และแผนปฏิบัติงานส่งเสริมให้เกิดหน่วยตรวจสอบและรับรองให้เพียงพอกับความจำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
 • ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรอง กับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและหน่วยตรวจสอบและรับรอง
 • สรุปผลการดำเนินงาน ประมวลผลความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยตรวจสอบและรับรอง
 • ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บุคลากร พัสดุ การเงินงบประมาณ ภายในกองและประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกอง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร (พม.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
 • พัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรให้สอดคล้องกับระบบคลังหน่วยกิต (credit bank) เพื่อให้ประกาศนียบัตร (non degree) หรือปริญญาคู่ (dual degree) โดยทำงานร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 • พัฒนาองค์ความรู้และผลิตหลักสูตรในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำคลังข้อสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
 • จัดทำมาตรฐาน และหลักเกณฑ์คุณภาพของหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มบริการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (บบ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • บริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างสมรรถนะ การถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ให้บริการการฝึกอบรมและพัฒนากระบวนการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
 • ให้บริการความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-learning) และPlatform อื่นๆ
 • พัฒนาเครือข่ายความรู้และให้บริการในระดับนานาชาติ (International) บน Platform ต่างๆ
 • จัดทำระบบคุณภาพการพัฒนาบุคลากร (ISO 9001)
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรอง (ตร.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB) เฉพาะทาง
 • ให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อส่งเสริมให้เกิดหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB) ให้ได้มาตรฐานสากล เพียงพอกับจำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
 • ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่หน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB) ในการรักษาระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร (กร.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ให้การรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 และให้การรับรองความสามารถบุคลากรตามความต้องการของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
 • ขยายขอบข่ายและดำเนินการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

หน่วยงานในสังกัด