โครงสร้างกอง : กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

 

แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม

1. กลุ่มอำนวยการเทคโนโลยีชุมชน (อก.ทช.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างความต้องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชน และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
 • ประสาน รวบรวมข้อมูล และบูรณาการความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
 • งานธุรการ งานด้านสารบรรณ บุคลากร พัสดุ การเงินงบประมาณ ภายในกองและ ประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกกอง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว (ซก.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางเซรามิกและแก้วเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านเซรามิกและแก้วของประเทศ
 • วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ด้านเซรามิกและแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซรามิกและแก้วของประเทศ เพื่อการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมาย
 • ส่งเสริมและดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิกและแก้ว
 • บูรณาการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์และการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้วของประเทศ
 • พัฒนามาตรฐาน ข้อกำหนด/เกณฑ์จำเพาะสำหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้วของประเทศ
 • พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้วของประเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร (สพ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสมุนไพร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิต และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการและชุมช
 • วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมาย
 • ส่งเสริมและดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมุนไพร
 • บูรณาการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์และการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • พัฒนามาตรฐาน ข้อกำหนด/เกณฑ์จำเพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป (อป.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิต และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการและชุมชน
 • วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม เพื่อการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมาย
 • ส่งเสริมและดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม
 • บูรณาการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์และการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม
 • พัฒนามาตรฐาน ข้อกำหนด/เกณฑ์จำเพาะผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม
 • พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น (หพ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการและชุมชน
 • วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น เพื่อการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมาย
 • ส่งเสริมและดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีหัตถกรรมพื้นถิ่น
 • บูรณาการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์และการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น
 • พัฒนามาตรฐาน ข้อกำหนด/เกณฑ์จำเพาะผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น
 • พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

6. กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน (พค.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษา วิจัย และพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตแก่ผู้ประกอบการและชุมชน
 • วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพวัสดุของเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมาย
 • ส่งเสริมและดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • บูรณาการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาการผลิต และการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • พัฒนามาตรฐาน ข้อกำหนด/เกณฑ์จำเพาะเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

หน่วยงานในสังกัด