หน้าที่ความรับผิดชอบ : กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

  1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความต้องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชน รวมทั้งพัฒนาชนบท คุณภาพชีวิต และสังคม

  2. ประสานและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

  3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางเซรามิกและแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
    ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซรามิกและแก้วของประเทศ

  4. วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้ว เพื่อการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมาย

  5. ส่งเสริมและดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิกและแก้ว

  6. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการผลิตแก่ชุมชน

  7. บริการทางช่างให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรม

  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่อธิบดีมอบหมาย

กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

หน่วยงานในสังกัด