th en 

ประกาศ รับโอนข้าราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2565

ประกาศ  รับโอนข้าราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏฺบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 3 อัตรา