ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่31/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ OTOP และโครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ OTOP

และโครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม

 

                                   

          17-18 มีนาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ OTOP และโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง กลุ่มผ้าทอภูไทรุณณี กลุ่มแม่ลำดวนปลาส้ม กลุ่มปลาส้มแม่ประนอม เพื่อรับฟังปัญหาผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป ทำให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ  สามารถนำข้อมูลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา และยกระดับสินค้าอาหาร OTOP ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการและเชื่อมั่นว่า หลังจากสินค้าได้รับการพัฒนาแล้วลูกค้าจะให้ความสนใจและประทับใจในสินค้าทำให้มีการสั่งสินค้าเข้ามามาก สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดได้อีกด้วย ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม

 

 

 

(ข่าวที่30/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ

ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

 

 

          23-29 มีนาคม 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในกิจกรรมที่ 4 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ในด้านการวิเคราะห์ทดสอบสารอาหารและองค์ประกอบสำคัญในพืชอนุรักษ์ชนิดต่างๆ ที่ อพ.สธ. ให้ความสำคัญ เช่น มะเกี๋ยง มะกิ๊ง เพื่อการอ้างอิง คัดเลือกสายพันธุ์และวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืชชนิดต่างๆ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะเกี๋ยงในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งเข้าร่วมการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน โดยนำเสนอในรูปแบบแผ่นโปสเตอร์ไวนิล แผ่นพับและตัวอย่างผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงที่แปรรูปโดย วศ. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

 

(ข่าวที่29/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

 

          21 มีนาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่2 และแนวทางการประเมินผล  แก่คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล และคณะทำงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และเจ้าหน้าที่ของ วศ. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

(ข่าวที่28/2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559

  

 

          21 มีนาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเวียนมาครบรอบปีที่ 37 และพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถงชั้น1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในโอกาสนี้ ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับประกาศเกียรติคุณด้วยกัน 2 คน  ได้แก่ 

          1.นายกนิษฐ์ ตะปะสา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

          2.นางศันสนีย์ รักไทยเจริญชีพ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน

 

(ข่าวที่27/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการจับมือกรมวิชาการเกษตรพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของไทย

กรมวิทยาศาสตร์บริการจับมือกรมวิชาการเกษตรพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของไทย

 

 

          (22 มีนาคม 2559 ) ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศในการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ (STR) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้าหมายพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของไทย ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

           ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  กล่าวว่า  กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ กรมวิชาการเกษตร เห็นความสำคัญการบูรณาการงานร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง ด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ  การฝึกอบรมทางเทคนิคการทดสอบคุณภาพยางแท่ง การฝึกอบรมทางระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการยื่นขอการรับรองระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง และเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าไทยให้มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพการส่งออกของประเทศไทยสู่ตลาดสากล สามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดได้มากยิ่งขึ้น

          ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของไทย มีเป้าหมายกว่า 70 ห้องปฏิบัติการ  โดยมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับผลการทดสอบยางแท่งของประเทศคู่ค้า ซึ่งมีความต้องการยางแท่งที่มีสมบัติทางกายภาพสูง มีความสะอาดและปริมาณปนเปื้อนต่ำ มีความยืดหยุ่นและความหนืดสูง ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าคุณภาพสูง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งให้ได้คุณภาพและได้รับการอนุญาตตามระเบียบของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ยางแท่งของไทยได้รับการยอมรับสามารถแข่งขันในเวทีการค้าสากลได้อย่างยั่งยืน

         ทั้งนี้ยางแท่งเอสทีอาร์ (STR) มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ  ยางแท่งไทยผลิตจากน้ำยางสดที่มีคุณภาพ ทำให้ได้ยางแท่งที่มีคุณภาพสูงและปริมาณปนเปื้อนต่ำ ตรงความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ  มีจุดเด่นให้สีใสสวยเหมาะสำหรับนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีสีสัน และอุปกรณ์กีฬาชนิดต่าง ๆ รวมทั้งเป็นส่วนประกอบของสินค้าอื่นๆ อีกมาก   และที่สำคัญมักนำไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าคุณภาพสูง เช่น ล้อยางเครื่องบิน ล้อยางรถยนต์ การควบคุมคุณภาพยางแท่งอย่างเคร่งครัด จะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษามาตรฐาน คุณภาพ และปริมาณการส่งออกมากที่สุด โดยปี 2558 ที่ผ่านมา ไทยมีปริมาณการส่งออกยางแท่ง จำนวน 1,822,219.84 ตัน มูลค่ากว่า 91,463.56 ล้านบาท และปี 2559 มีการส่งออกแล้วกว่า 137,815.09 ตัน มูลค่า ประมาณ 6,099.85 ล้านบาท ซึ่งการผลิตยางแท่งให้มีคุณภาพ นอกจากการใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม การควบคุมกระบวนการผลิตที่ดีแล้วยังมีความจำเป็นที่ต้องควบคุมคุณภาพ ด้วยการทดสอบและรับรองคุณภาพของยางจากห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งที่มีคุณภาพที่เชื่อถือได้

          กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศด้วยบริการด้านกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการ และด้านการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการและกรมวิชาการเกษตรจึงให้ความสำคัญเร่งด่วนในการบูรณาการร่วมกัน ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศในการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ (STR)  ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025”  เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับผลการทดสอบยางแท่งของประเทศคู่ค้า สามารถแข่งขันในเวทีการค้าสากลได้อย่างยั่งยืน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : วลัยพร ร่มรื่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th  Facebook : DSS thaiscience  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

  1. (ข่าวที่26/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ สปป.ลาว
  2. (ข่าวที่25/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ “Cooperation Meeting Schedule on Progress of laboratory accreditation between DSS, Thailand and DSM, Lao PDR” ณ สปป.ลาว
  3. (ข่าวที่24/2559) วศ. จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 194 เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน
  4. (ข่าวที่23/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
  5. (ข่าวที่22/2559) วศ. จัดสัมมนา The Updating the Legislation on Food Contact Materials
  6. (ข่าวที่21/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่สนับสนุนแก้ปัญหาพัฒนาการผลิต ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน OTOP ไทย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  7. (ข่าวที่20/2559) วศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ”
  8. (ข่าวที่19/2559) วศ. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  9. (ข่าวที่18/2559) วศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs ทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานสากล
  10. (ข่าวที่17/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 193 เรื่อง คุณรู้จัก กบข. ดีแล้วหรือยัง?