(ข่าวที่173/2561)วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป ใช้ วทน. สร้างนวัตกรรมอาหารส่งออก

 

 

A4 4 A4 3

A4 2 A4 1

5 ตุลาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)ได้ร่วมมือสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย จัดพิธีปิดโครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก โดยมีนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหารจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 100 คน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์
                        นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสร้างนวัตกรรมอาหาร เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มโอกาสการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของผู้ประกอบการไทย โดยโครงการนี้มุ่งเป้าส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูปของไทยให้พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปอาหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP Codex และ HACCP ซึ่งจะเป็นสิ่งที่รับรองได้ว่าอาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกได้ คาดหวังจะส่งผลช่วยส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
​                       ทั้งนี้ผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร ในปี 2561 นี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการและได้รับพัฒนาศักยภาพตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่จำนวนผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูปที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน GMP(Codex) 15 กิจการ จำนวนผู้ประกอบการ พร้อมเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานHACCP 5 กิจการ และจำนวนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 10 ผลิตภัณฑ์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พรระวินทร์ ควรแย้ม ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE