(ข่าวที่101/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Big Data กระตุ้นปรับใช้พัฒนาทั่วทั้งองค์กร

 

 

rsz img 8978 rsz img 8988

rsz img 9043 rsz img 9062

20 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ความ) สุข กับ Science เรื่อง การนำเทคโนโลยี มาพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ : Big Data & Blockchain เมื่อโลกขยับตัว วศ ขยับตาม ณ ห้องวิทยวิถี ชั้น6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งสร้างความตระหนักให้บุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศที่หลากหลายเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพทั่วทั้งองค์กร โดยมีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า หัวข้อที่นำมาเสวนาในวันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก แต่มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้ พร้อมทั้งยังกล่าวว่า กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ความ) สุข กับ Science เป็นกิจกรรมที่ดีช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความสำคัญการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยครั้งนี้จัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม มุ่งเน้นให้ได้เรียนรู้เรื่อง Big Data การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และ Blockchain เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล กระตุ้นให้มีการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล มุ่งสู่การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พรระวินทร์  ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE