(ข่าวที่100/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระตุ้นการใช้สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด พร้อมรับสังคม Thailand 4.0

rsz img 8767 rsz img 8781

rsz img 8709 rsz img 8684

rsz img 8730 rsz img 8682

17 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสัมมนา “สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0” เน้นกระตุ้นใช้ข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความสามารถ ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ เป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อาจารย์ บรรณารักษ์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและคอมพิวเตอร์ จากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา จำนวนกว่า 250 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวย้ำว่า ข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเปิด ถือว่าเป็นสารสนเทศที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ส่วนใหญ่เป็นความรู้ในงานวิจัย งานทดสอบ และสารสนเทศสิทธิบัตร การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเหล่านี้ทำให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เกิดการนำข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายและหลากหลายนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ ทั้งต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

การสัมมนาครั้งนี้จัดโดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นคลังความรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ภายในงานยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าถึง Big Data เพื่อใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการจัดนิทรรศการนำเสนอสารสนเทศออนไลน์ของหน่วยงานเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พรระวินทร์  ควรแย้ม ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE