(96/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Course for Testing laboratory”

 

 

rsz img 8868 rsz img 8907

rsz img 8961 rsz 1img 8916

 

วันที่ 2-7 กรกฎาคม 2561 นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Course for Testing laboratory” ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการให้การรับรองระบบงาน โดยให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับกระบวนการรับรองฯ การตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ห้องปฏิบัติการเกิดความมั่นใจในผลการทดสอบ นำไปสู่การยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่จะเป็นผู้ประเมินฯ ของสำนักฯ มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและแนวทางการตรวจประเมินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 17011 โดยใช้แนวทางการอบรมตามข้อแนะนำของ APLAC : Guidelines on Training Course for Assessors (APLAC TR001)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE