(ข่าวที่94/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำผลงานร่วมจัดแสดงในงาน “Thai Tech EXPO 2018”

 

 

rsz img 7458 rsz img 7635

rsz img 7607 rsz iqfa31c5059767f326f2106ffa6e4f05a1 1

4 กรกฎาคม 2561 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงาน “Thai Tech EXPO 2018” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป้าหมายให้ผู้ประกอบการทั้งบริษัทใหญ่ และ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นภายในงานเดียว โดยมี ดร.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ Hall 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

       ภายในงานดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประกอบด้วย

1. เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรยุคใหม่ ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าทอมือย้อมธรรมชาติด้วยนวัตกรรม Color ID Labeling ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปิดผมขาวเทียนกิ่ง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากสารสกัดมะหาด และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากสารสกัดโปรตีนกาวไหม เทคโนโลยีแปรรูปอาหารเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

2. เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและSME ได้แก่ เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การทดสอบน้ำมันแร่ในอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร การเพิ่มศักยภาพการทดสอบกระดาษสัมผัสอาหารเพื่อการรองรับข้อกำหนดด้านการส่งออกในอนาคต รถขนส่งในโรงพยาบาลเคลื่อนที่อัตโนมัติ การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพื่อหนุนภาคอุตสาหกรรม ระบบห้องสมุด eBook สื่อM Learning เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม

3. Business Matching/Application Corner (MOST App) ได้แก่ App วศ. เรื่องวัสดุสัมผัสอาหาร และเรื่อง Science eBook DSS

4. ตลาดนัดวิถีวิทย์ โดย มีผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก วศ. เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า

5. Thailand Tech Show 2018 ได้แก่ กรรมวิธีการผสมอนุภาคยางนาโนโพลิเอสเตอร์เรซิ่น หรืออิพอกซี่เรซิ่น หรือตัวทำแข็ง

       นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจแสดงความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยจุดประกายผู้เข้าชมงานนำไปพัฒนาต่อยอดได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ Hall EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ข่าว : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE