(ข่าวที่93/2561)กรมวิทย์ฯ ร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

rsz mou 8 rsz mou 9

rsz mou 15 rsz mou 17

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนาม ความร่วมมือกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 14 หน่วยงาน โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มุ่งเป้าเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์

       นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ กล่าวว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพชีวิต กรมวิทยาศาสตร์บริการยินดียิ่งที่ได้ร่วมมือในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/ICE17025 ที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห้องปฏิบัติการของประเทศให้มีขีดความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติ และได้รับการยอมรับในระดับโลกอันเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยให้มีเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ/ข่าว : โชติรส ชูจันทร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE