(ข่าวที่88/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ 4 หน่วยงานจัดงานสัมมนา “การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น”

 

 

rsz img 6895 rsz img 6946

rsz 135628888 1877803842259320 1880587229106012160 n rsz 35846496 1877830272256677 1397324376612798464 n

22 มิถุนายน 2561 วันรับรองระบบงานโลก ประจำปี 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข เป็น 4 หน่วยงานของประเทศไทยที่ดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทย ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ โดยกำหนดหัวข้อในการรณรงค์และส่งเสริมคือ “Accreditation : Delivering a Safer World” โดยมีบุคลากรจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) หน่วยรับรอง (Certification Body) หน่วยตรวจ (Inspection Body) ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ (Regulators) ผู้ประกอบการและสถาบันอิสระทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณ 500 คนเข้าร่วมงาน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร


                      นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวว่า IAF/ILAC ได้มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวัน “การรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day)” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดย IAF/ILAC ได้ขอความร่วมมือประเทศสมาชิก ให้ช่วยรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานในวันดังกล่าว และได้กำหนดหัวข้อในการ รณรงค์และส่งเสริมขึ้นทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 IAF/ILAC กำหนดหัวข้อสำหรับการรณรงค์และส่งเสริมคือ “Accreditation: Delivering a Safer World”


                 นางดุษฎีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของ วศ. ช่วยสนับสนุนนโยบายสาธารณะของหน่วยกำกับดูแลตามกฎหมาย (Regulatory Body : RB) อย่างต่อเนื่อง
ภายในงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ร่วมเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น“Accreditation : Delivering a Safer World” และร่วมจัดนิทรรศการในด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการแก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมโดยเน้นถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานในการช่วยสนับสนุนและยกระดับระบบมาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานของโลก (Global Infrastructure)ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE