(ข่าวที่79/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน

 

 

rsz img 6082 rsz img 6116

rsz img 6103 rsz img 6122

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนา เรื่อง “ความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติ จาก ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกลยุทธ์และประกันคุณภาพ อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมกว่า 150 คน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561        ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นให้เป็น Smart Team.ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้เทคโนโลยีบริการประชาชนทั้งในเรื่อง E-learning   M-learning และการให้บริการระบบ One Stop Service การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเห็นถึงประโยชน์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้กระบวนการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังให้ตระหนักถึงการป้องกันและรู้เท่าทันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งสร้างความตระหนักในการใช้งานด้านสารสนเทศของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ เรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลและสารสนเทศ “Information Security” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภัยคุกคามทาง       ไซเบอร์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร ที่ต้องช่วยกันดูแลข้อมูลหรือสารสนเทศขององค์กรให้ถูกหลักและเทคนิค รวมถึงข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นการรองรับการทำงานในระบบข้าราชการไทย ตามนโยบายของรัฐบาล     ในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป/////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE