(ข่าวที่75/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำนิทรรศการเข้าร่วมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ครั้งที่1 ที่จังหวัดเชียงใหม่

 

 

Image ef54805 Image c2bbcc0

Image 44fe8d1 Image 06e1a3c

Image 56f117b Image cc235a6

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาคครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561 ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

         โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำเสนอสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่าน Mobile application เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 1400 เล่มรวมถึงยังมีกิจกรรมที่ได้เรียนรู้การเป็นนักวิทย์จุลชีววิทยา เรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ในฉลากอาหาร วัสดุสัมผัสอาหาร ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใกล้ตัว เป้าหมายเพื่อช่วยกระตุ้นการศึกษาในทุกระดับให้เกิดความสนใจและรักในวิทยาศาสตร์ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคต

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ/ข่าว : คุณวุฒิ ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE