(ข่าวที่73/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานประชุมสัมมนานานาชาติด้านการอ่านเขียนเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

 

 

bloggif 5b1786e061fbc bloggif 5b178718baaeb

bloggif 5b1787094a53a bloggif 5b1786fc6c449

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำข้อมูลและบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน“การประชุมสัมมนานานาชาติด้านการอ่านเขียนเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (2018 ASIAN Literancy Conference International conference Association on Literacy in The Digital Era (ICAL)” จัดโดย สมาคมการอ่านเขียนเรียนรู้แห่งประเทศไทย และสมาคมการอ่านเขียนเรียนรู้นานาชาติ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โดยข้อมูลและบริการสารสนเทศที่ได้นำมาจัดแสดงได้แก่ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ สื่อมัลติมีเดีย หนังสือออนไลน์ (e-Book) และบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดฯ พร้อมทั้งได้มีการสาธิตการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสำนักหอสมุดฯ เช่น การใช้งาน Science eBook Application บริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th และการเข้าถึงสื่อมัลติมีเดียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมชมนิทรรศการและให้ความสนใจบริการต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และได้กล่าวว่า บริการสารสนเทศและกิจกรรมที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้บริการประชาชม ถือเป็นการนำสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้การนำข้อมูลและบริการสารสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจัดแสดงเพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน เป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ผู้ใช้บริการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE