(ข่าวที่71/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชูงานวิจัยดีเด่นปี 2560 สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางไทย สู่สากล

 

 

rsz s 8008211570073 rsz s 8008211565420 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดร.อรวรรณ ปิ่นประยูร เข้ารับรางวัลในงาน พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัย เด่นด้านนโยบาย การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยระดับระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลงานของคณะ 1.) ดร. อรวรรณ ปิ่นประยูร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 2.)ผศ.ดร.สุภา วิรเศรษฐ์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางและภาควิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3).รศ.ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ ภาควิชาเคมีและศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4).นางสาวชญาภา นิ่มสุวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในงาน ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560 ณ โรงแรมสวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
                   ดร.อรวรรณ ปิ่นประยูร ได้ทำโครงการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ใช้ใน งานบ้านระดับระหว่างประเทศ ซึ่งได้ทำร่างมาตรฐานเสนอตามขั้นตอนการดำเนินการของ ISO โดยอ้างอิง มอก. 2576-2552 ซึ่งจากการวิจัยเสนอร่างมาตรฐานครั้งนี้ ได้ ISO/FDIS 20057 Rubber Household glove - General requirements and test methods ซึ่งทาง ISO ประกาศใช้แล้วในปี 2560 
                 ทั้งนี้งานวิจัยเป็นการจัดทำมาตรฐานระดับระหว่างประเทศโดยใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของไทยเป็นแนวทาง ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านที่มีมาตรฐานตาม ISO สามารถจำหน่ายให้กับลูกค้าได้ทั่วโลก และประเทศไทยยังคงบทบาทสำคัญในเวทีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางทั้งใน ระดับภูมิภาคและระดับสากล

 

สามารถอ่านงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ https://elibrary.trf.or.th/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE