(ข่าวที่70/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ Science e-Book DSS เข้าร่วมจัดแสดงงานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค

 

rsz img 2722 rsz img 2723

rsz 2 rsz 11  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกล่าวถึงรายละเอียดกิจกรรมภายในงาน และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพ

          การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ระดับภูมิภาคมีเป้าจัดในหัวเมือง 4 ภาค เริ่มที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2561 และหมุนเวียนไปที่ จ.สงขลา .ขอนแก่น และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อกระจายความรู้และสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนให้สามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมเยาวชนไทยให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

          อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้กล่าวถึงกิจกรรมที่กรมได้นำเข้าร่วมจัดงานเน้นนำเสนอสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่าน Mobile Application  เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 1,400 เล่ม รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่ให้ได้เรียนรู้การเป็นนักวิทย์จุลชีววิทยา เรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ในฉลากอาหาร วัสดุสัมผัสอาหารตลอดจนที่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ใกล้ตัว เป้าหมายช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนใช้สาระความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาในทุกระดับ เกิดความสนใจและรักในวิทยาศาสตร์ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคต

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : โชติรส ชูจันทร์ ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE