(ข่าวที่67/2561)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขยายฐานการเรียนรู้เพื่อวิจัยและพัฒนา สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

rsz img 4440 rsz img 4501

rsz img 4457 rsz img 4450

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา : เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ วศ. เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 60 คน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันศึกษา เพื่อให้สามารถสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ฯ เช่น หนังสืออ้างอิง วารสารวิชาการ เอกสารสิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรข้อมูลความรู้และบริการของสำนักหอสมุดฯอย่างคุ้มค่า ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศและก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมด้วย และเป็นหนึ่งในกลไกลสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศเพิ่มมากขึ้นต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ :พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE