(ข่าวที่26/2561)วศ./ก.วิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

 

rsz 1022 rsz 1011

rsz 033 rsz 044 

   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ   สำนักเทคโนโลยีชุมชน  ดำเนินงานบูรณาการร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู  อำเภอพรเจริญ  และองค์การบริหารส่วนตำบลซาง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร  “การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค”   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู  เมื่อวันที่  ๒๙  -  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑  แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้น้ำเพื่อการผลิตสินค้า  OTOP  และการอุปโภคบริโภค  จำนวน  ๓๐  ราย  ได้แก่  กลุ่มทอผ้าหนองทุ่ม  จำนวน  ๖  ราย  กลุ่มทำขนม  จำนวน  ๒  ราย  กลุ่มปลูกเห็ด  จำนวน  ๒  ราย  และประชาชน  จำนวน  ๒๐  ราย  ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รับความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตสินค้าและ  อุปโภคบริโภค  และร่วมกันผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อน  (Softener  water)  ที่มีอัตราการผลิต  ๑,๐๐๐  ลิตรต่อชั่วโมง  จำนวน  ๓๐  ชุด  แต่ละชุดประกอบด้วย  ท่อกรองตะกอนและสนิมเหล็ก  ท่อกรองกลิ่นสี  และท่อกรองหินปูน  ทั้งนี้ชุดกรองน้ำแต่ละชุดจะนำไปติดตั้งใช้งานในสถานประกอบการและครัวเรือนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : สำนักเทคโนโลยีชุมชน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE