(ข่าวที่25/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ รายงาน คตป. สรุปผลการดำเนินงานการบริการด้าน วทน.

 

 

rsz img 3711 rsz img 3715

rsz img 3723 rsz img 3753

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 / นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานการบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) แก่ผู้ประกอบการ ทั้งในด้านการส่งเสริม และยกระดับจนประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6  วศ.

ทั้งนี้ วศ. ได้ส่งเสริม และยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดการและขนาดย่อม(SME) ให้สามารถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานสากล และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดไปสู่ระดับสากล รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง /////////

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE