(ข่าวที่22/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นประกันคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

 

 

rsz image 33e8a0c rsz mg 4804

rsz image 1b505f0 rsz image 33e8a0c

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 / นางแน่งน้อย เวทยพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตาม จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO โดยได้ชี้แจงผลการดำเนินงานให้การบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) แก่ผู้ประกอบการ ที่มุ่งเน้นประกันคุณภาพการให้บริการที่มีการควบคุมและตรวจสอบได้ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6  วศ.

ทั้งนี้ วศ. เน้นการให้บริการที่รักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับประกันคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่สามารถทำให้เกิดความเชื่อมั่นในขอบข่ายของการรับรองกระบวนงานให้บริการ ได้แก่  การบริการหอสมุดและการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การบริการฝึกอบรมเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ของปฏิบัติการทางเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฟิสิกส์ ของสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  การบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของสำนักเทคโนโลยีชุมชน  และการบริการรับ – ส่งตัวอย่างและรายงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว :  สุกฤต แก้วบุญ ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE