(ข่าวที่20/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

 

rsz img 2715 rsz img 2720

rsz img 2731 rsz 1img 2747

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจ บรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม ณ ห้องประชุมวิทยวิถี อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ทำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว : โชติรส ชูจันทร์ ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE