(ข่าวที่18/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำแผนการปฏิรูปองค์การ

 

 

rsz 27332624 1731241766915529 3949392231734970436 n rsz 27654413 1731241923582180 7009736063984799400 n

rsz 27459435 1731555253550847 2368389578080144350 n rsz 127336314 1731555703550802 1718838568538719903 n

    2 กุมภาพันธ์ 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และจัดทำแผนการปฏิรูปองค์การ ตั้งเป้าปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องต่อปัจจัยแวดล้อม สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และความต้องการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว 84 คน ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดให้มีการทบทวนการทำงานและกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาสร้างความเข้มแข็งด้านห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ ของประเทศ ไปสู่มาตรฐานสากล อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้นอกจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แล้ว จะมีการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ เพื่อปรับบทบาทให้รองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 พลิกโฉมกรมวิทยาศาสตร์บริการให้มีความคล่องตัวและขีดสมรรถนะสูงทันสมัยตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ในขณะเดียวกันสามารถขยายผลการนำ วทน. ไปใช้ในการลดความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในวันแรกเป็นการระดมสมอง และทบทวนปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ผ่านการวิเคราะห์ขีดความสามารถความเข้มแข็งของหน่วยงานในด้านต่างๆ และในวันที่สองเป็นการนำเสนอข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ที่ตอบสนองรูปแบบของการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐไปสู่ระบบราชการ 4.0 สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในการเป็นกลไกหลักด้าน วทน. ที่สร้างรากฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ สามารถเชื่อมโยงเครื่องมือ/กลไกกับหน่วยงานอื่นในประเทศที่มีอยู่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างครบวงจร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE