(ข่าวที่17/2561)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

 

 

1 4 1 2

1 1 1 3

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดฯ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม “ห้องสมุดสีเขียว” หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ดร.อภิภู  สิทธิภูมิมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ ให้การต้อนรับ และเจ้าหน้าที่หอสมุดฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

        ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว และเตรียมความพร้อมสู่การขอรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ซึ่งคือ ห้องสมุดที่มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้บริการความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

        ทั้งนี้สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งพัฒนาห้องสมุดในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการให้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม กับบริบทการให้บริการขององค์กรและทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE