(ข่าวที่150/2560)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สร้างความร่วมมือบริการสารสนเทศ วทน. ด้านนิติวิทยาศาสตร์

สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

สร้างความร่วมมือบริการสารสนเทศ วทน. ด้านนิติวิทยาศาสตร์

 

rsz 110 11 60 1 rsz s 6969158250783

rsz 10 11 60 14 rsz s 6969158142074

                     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.20 น. ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) และคณะผู้บริหาร สท. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และคณะ ซึ่งได้ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูล การบริการสารสนเทศ และการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดการบูรณาการด้านสารสนเทศ ในการนี้ คณะได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม  และมอบของที่ระลึกแก่ สท. ในการประชุมครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในโอกาสต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ที่มาข้อมูล : สำนักหอสมุดและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE