(ข่าวที่149/2560)นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เข้าศึกษาดูงาน  ณ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

       rsz dsc 8001 7 rsz dsc 8001 9   

            rsz dsc 8001 34 rsz dsc 8001 46        

16 พฤศจิกายน 2560 กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กว่า 26 คน พร้อมกับอาจารย์ผู้ติดตาม เข้าศึกษาดูงานด้านเทคนิคการตรวจวัดตัวอย่าง ณ ชั้น 3 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ       

ในการนี้ ดร. อรสา อ่อนจันทร์ หัวหน้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก ม.สวนดุสิต เพื่อเข้าศึกษาดูงานเทคนิคการตรวจวัดตัวอย่างด้วยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) และThermogravimatric analyzer (TGA) การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่ง ในรายวิชา การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 หลักสูตรนี้มีนโยบายให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน และสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว/ ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE