(ข่าวที่่141/2560)วศ. ก.วิทย์ฯ เน้นพัฒนาการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร การผลิตวัสดุอ้างอิง ตามมาตรฐานสากล รองรับการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารไทย

วศ. ก.วิทย์ฯ เน้นพัฒนาการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร การผลิตวัสดุอ้างอิง

ตามมาตรฐานสากล รองรับการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารไทย

rsz 4 rsz 2

rsz 3 rsz

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยด้านวัสดุสัมผัสอาหารของประเทศ โดยให้ความสำคัญการพัฒนาองค์ความรู้และงานด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ของประเทศเบลเยี่ยม เป้าหมายพัฒนาการศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ และ ยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร  การผลิตวัสดุอ้างอิง การวิจัยวัสดุสัมผัสอาหาร  รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ เทคโนโลยี 

            นอกจากการได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านต่างๆ แล้วยังได้มีการสำรวจตลาดอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารประเภทต่าง ๆ ในเมือง Brussels เพื่อสำรวจตลาดอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ซึ่งพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติที่ดี สะดวกแก่การใช้งาน เช่น กระทะที่เคลือบด้วยวัสดุเซรามิกสีขาวสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงและช่วยกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง ทำความสะอาดง่าย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหารที่ออกแบบให้มีความสวยงามและคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภคหลากหลาย  รวมทั้งใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก ในแผนกอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป ด้วย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE