(ข่าวที่140/2560)วศ./ก.วิทย์ ตั้งเป้ายกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการภาคเหนือ หนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล

วศ./ก.วิทย์ ตั้งเป้ายกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการภาคเหนือ หนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล

rsz 1 rsz 22
rsz 3 rsz 4

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และนางรติกร อลงกรณ์โชติกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ. เชียงใหม่ เพื่อเตรียมดำเนินการ โครงการยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนา SME ชุมชนในภูมิภาครองรับประเทศไทย 4.0 ในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ. เชียงใหม่ 

การลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในครั้งนี้เพื่อเตรียมดำเนินการโครงการยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนา SME ชุมชนในภูมิภาครองรับประเทศไทย4.0ในพื้นที่ภาคเหนือในปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า SME และวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือให้ได้ตามมาตรฐานสากล  โดยการพัฒนาห้องปฏิบัติการฐานรากในภูมิภาคสร้างเป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการและศูนย์การทดสอบสินค้า SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์ห้องปฏิบัติการและผู้ประกอบการชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการจากต้นแบบสู่ชุมชน  ซึ่งการดำเนินโครงการมีความเชื่อมโยงกับอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนั้นการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์จะทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นแนวทางในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันต่อไป

อย่างไรก็ตามในการจัดทำโครงการยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนา SME ชุมชนในภูมิภาครองรับประเทศไทย 4.0 ในพื้นที่ภาคเหนือ จะเริ่มต้นพัฒนาห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฎและวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ให้เป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการและศูนย์การทดสอบสินค้าชุมชน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์ห้องปฏิบัติการและผู้ประกอบการชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้จากต้นแบบสู่ชุมชน จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งจะได้รับการพัฒนาต่อยอดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สูงขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว :  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  ภาพ : สุกฤต  แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE