(ข่าวที่137/2560)วศ. / ก.วิทย์ หนุนผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน

วศ. / ก.วิทย์ หนุนผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มอบเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน

rsz 22550989 1670406992983313 568185753 o rsz 22553494 1670406986316647 658768775 o

rsz 22550892 1670406969649982 1550037460 o rsz 22553517 1670406962983316 42856641 o

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุในกระบวนการผลิต เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ปลาส้ม จำนวน 13 กลุ่ม ภายใต้ “โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน” เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

นางอุมาพรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดย ปี 2560 นี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐานในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม หนองบัวลำภู ยโสธร หนองคาย และนครพนม  เน้นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้มีความรู้ในการผลิตสินค้า และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ซึ่งนอกจากได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นองค์ความรู้ด้านการผลิตแล้ว ยังได้สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่เป็นสิ่งสำคัญจะช่วยให้ผู้ประกอบการปลาส้มสามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล  ภาพ : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE