(ข่าวที่126/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ต้อนรับข้าราชการประเทศบังคลาเทศเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิทยาศาสตร์บริการ (GECC:DSS)

วศ./ก.วิทย์ฯ ต้อนรับข้าราชการประเทศบังคลาเทศเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิทยาศาสตร์บริการ (
GECC:DSS)

rsz img 7316 rsz img 7353

rsz img 7360 rsz 1img 7414

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นางรัชดา เหมปฐวี เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูล แก่คณะข้าราชการ ประเทศบังคลาเทศ จำนวน 30 ท่าน จากกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง “การปฎิรูปการณ์บริการจัดการภาครัฐเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ” (Public Administration Reform, Good Governance and Citizen – Centered Service Delivery) โดยสำนักวิทยบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ซึ่งทั้งนี้คณะข้าราชการ ประเทศบังคลาเทศ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ราชการสะดวก กรมวิทยาศาสตร์บริการ (GECC : DSS) และได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบ วันที่ 27 กันยายน 2560
ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE