(ข่าวที่66/2560)วศ. / ก.วิทย์ จัดประชาสัมพันธ์งานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ วศ. แก่ผู้ประกอบการและโรงงานผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ประเภทเซรามิก จ.ลำปาง

วศ. / ก.วิทย์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ วศ.

แก่ผู้ประกอบการและโรงงานผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ประเภทเซรามิก จ.ลำปาง

 

 

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางสาวนีระนารถ  แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และนางสุจินต์ พราวพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วย   ดร.กมล เอื้อชินกุล หัวหน้างานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินระบบงานเบื้องต้นของผู้ประกอบการ เข้าหารือกับผู้ประกอบการและผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนประเภทเซรามิก ระหว่างวันที่ ๒๒–๒๓      กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ จังหวัดลำปาง         

             วัตถุประสงค์ในการกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ วศ. ให้กับผู้ประกอบการและโรงงานผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ประเภทเซรามิกและเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ส่งผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองคุณภาพ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางในการประสานงานกับผู้ประกอบการ โดยการดำเนินการครั้งนี้ได้เข้าพบกับผู้ประกอบการและผู้ผลิต จำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย และมีผู้สนใจส่งผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองจำนวน ๔ ราย

ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่ส่งผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร เพื่อขอการรับรองคุณภาพในรายการคุณสมบัติด้านความปลอดภัย (ตะกั่วและแคดเมียม) คุณสมบัติทางกายภาพ (เช่น ลักษณะทั่วไป ความทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความทนต่อการราน การดูดซึมน้ำ) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองคุณภาพและค่าธรรมเนียมการทดสอบผลิตภัณฑ์

--------------------------------------------------------------

ข้อมูล : กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE