(ข่าวที่65/2560)วศ. / ก.วิทย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย

วศ. / ก.วิทย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย

 

 

                    กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ    หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สำนักเทคโนโลยีชุมชน กล่าวเปิดงาน “การฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ” และเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560  ณ  ห้อง 302 ชั้น 3  อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ  

                    วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งหวังถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ และเพื่อส่งเสริม SMEs และอุตสาหกรรมอาหาร นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตอาหารและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภค สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีการขยายตัวสูงมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงต้องการแนวคิด หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน

                    เนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคการผลิต ส่งเสริมงานวิจัยให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ด้วยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี มาถ่ายทอดสู่ภาคการผลิต ทั้งผู้ประกอบการทั้งในระดับอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ มีโอกาสขยายตลาดได้เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

--------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE