(ข่าวที่63/2560)วศ. / ก.วิทย์ ร่วมงาน START UP THAILAND 2017 ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

วศ. / ก.วิทย์ ร่วมงาน START UP THAILAND 2017 ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

 

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงาน START UP THAILAND 2017 ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน Startup Thailand 2017 ภายใต้แนวคิด Mekong Connect เพื่อปลุกกระแสการตื่นตัวเคลื่อนสู่ประเทศในกลุ่ม CLMV รองรับการเติบโตของนักลงทุนและขยายตลาดสู่ภูมิภาคนี้อย่างมีศักยภาพ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สำหรับงาน Startup Thailand 2017 ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 จ.ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการแพทย์ของภูมิภาค รวมทั้งยังเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์หลายด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีและมีความพร้อมด้านการคมนาคม มีสภาพสังคมที่แข็งแกร่งรองรับการเติบโตในธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งการเติบโตของ Startup Ecosystem ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสามารถเชื่อมโยงธุรกิจสตาร์ทอัพไปสู่ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง CLMV ที่ประกอบการด้วยประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนามให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสตาร์ทอัพให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจ้างงานในท้องถิ่น เป็นการกระจายได้สู่ภูมิภาค อีกทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการ National Campaign Startup Thailand เพื่อเป็นการระดมผู้ประกอบการรายใหม่ของประเทศให้มารวมตัวกันพัฒนาสตาร์ทอัพ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

-----------------------------------------------------------

สำนักหอสมุดวิทยาศาสตร์และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สท.)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE